Professioneel

12 maart 2024

Nieuwe regels voor buitencontractuele aansprakelijkheid met betrekking tot hulppersonen

Het wetsvoorstel met betrekking tot boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, dat de buitencontractuele aansprakelijkheid regelt, werd op 1 februari goedgekeurd. Het zal van kracht treden op de eerste dag van de zesde maand na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regels zullen dus van toepassing zijn op schade die zich vanaf die datum voordoet, zelfs voor contracten die eerder werden gesloten.

 

Deze hervorming verandert ingrijpend de regels voor buitencontractuele aansprakelijkheid. In het bijzonder maakt het een einde aan de doctrine van de "quasi-immuniteit" van de uitvoeringsagent of hulppersoon (d.w.z. een persoon die door de schuldenaar van een contractuele verbintenis belast wordt met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze verbintenis).

 

Het nieuwe artikel 6.3 § 2 van Boek 6 bepaalt het volgende:

“Tenzij de wet of het contract anders bepaalt, zijn de wetsbepalingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid van toepassing tussen de benadeelde en de hulppersoon van zijn medecontractanten. Indien de benadeelde echter op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een contractuele verbintenis vordert van een hulppersoon van zijn medecontractant, kan deze laatste dezelfde verweermiddelen inroepen als zijn opdrachtgever op grond van paragraaf 1 kan inroepen met betrekking tot de verbintenissen aan de uitvoering waarvan de hulppersoon meewerkt. De hulppersoon kan eveneens de verweermiddelen inroepen die hij zelf in dit verband tegen zijn medecontractant kan inroepen op grond van paragraaf 1.”.

De hoofdopdrachtgever zal dus een vordering op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid rechtstreeks tegen een hulppersoon van zijn medecontractant kunnen instellen wanneer die hulppersoon een fout heeft begaan bij de uitvoering van de hoofdovereenkomst, tenzij contractuele bepalingen anders bepalen. Het is daarom belangrijk om dit in gedachten te houden bij het opstellen van nieuwe contracten en voor de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.


Lees ook

Professioneel

5 juni 2024

Het witboek over Smart Building

Publicatie van het eerste Belgische referentiedocument voor smart building in België

lees meer

Sector

24 mei 2024

Europese ingenieursbureaus blijven sterk en optimistisch

De meest recente industriebarometer van EFCA laat zien dat Europese ingenieursbureaus sterk en optimistisch blijven. 95% van de deelnemende landen meldt stabiele of groeiende markten.

lees meer

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer